Euroopa Rahvapartei (ERP) on paremtsentristlik Euroopa partei, mis ühendab kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid erakondi üle Euroopa. Eestist kuulub sinna Isamaa ja Res Publica Liit. Euroopa Rahvapartei oli kõige esimene Euroopa tasandil moodustatud riikidevaheline erakond ning praegu on ERP fraktsioon Euroopa Parlamendi kõige suurem poliitiline jõud. Euroopa Rahvapartei eesmärk on edendada Euroopa konkurentsivõimet, demokraatiat ja sotsiaalset turumajandust ning tuua Euroopa Liit kodanikele lähemale. 

ERP fraktsioon asutati kristlike demokraatide fraktsiooni nime all 23. juunil 1953. aastal Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassamblee poliitilise fraktsioonina. Teise maailmasõja järel oli väikesel rühmal poliitilistel juhtidel ettenägelikkust ja julgust panna alus ainulaadsetele rahupüüdlustele. Prantsusmaa välisminister Robert Schuman, Saksamaa liidukantsler Konrad Adenauer ning Itaalia peaminister Alcide de Gasperi, kes kõik kuulusid Euroopa Rahvapartei perre, olid ühed teerajajatest, kes astusid esimese otsustava sammu ühinenud Euroopa idee teostamise suunas. Võib öelda, et just kristlikud demokraadid olid need, kes Euroopas lepituse ja integratsiooniga algust tegid. 

Euroopa Liidu ülesehitamisega samaaegselt toimus Euroopa Parlamendi areng assambleest täieõigusliku parlamendini. Teerajajatele järgnenud põlvkonna kindel eesmärk oli saavutada praktiline Euroopa integratsioon, et luua võimalused Euroopa majanduse ajakohastamiseks ja ühtse suure turu väljaarendamiseks. Sedamööda, kuidas Euroopa muutus integreeritumaks, arenesid ka selle institutsioonid, et uute väljakutsetega toime tulla. Euroopa Parlament viis otsesed, üldised valimised esmakordselt sisse 1979. aastal. Siis muutis kristlike demokraatide fraktsioon oma nime Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooniks.

Pärast Berliini müüri langemist ning seejärel küllaltki kiiresti toimunud totalitaarse kommunismi kokkuvarisemist Kesk- ja Ida-Euroopas võttis Euroopa Rahvapartei taas kord keskse ja juhtiva rolli Euroopa integratsiooniprotsessis. Taasühinemise ideest inspireerituna toetas ERP pluralistlike demokraatiate esilekerkimist endistes kommunistlikes riikides ja seisis tungivalt selle eest, et pooleks rebitud maailmajagu taas ühendataks. Kõikjal Euroopas tõusid esile paremtsentristlikke väärtusi kandvad mittekommunistlikud parteid. 1999. aasta juulis toimunud Euroopa Parlamendi valimistest saadik on Euroopa Rahvapartei fraktsioon olnud Euroopa Parlamendi suurim.

Suurima fraktsioonina parlamendis, kus mittesotsialistlikud parteid moodustavad praegu selge enamuse, on ERP fraktsioonil kõige tugevam positsioon parlamendi poliitilise tegevuskava kujundamiseks ja kõige keerulisemate hääletuste võitmiseks. See tugevus kajastub tõsiasjas, et alates 1999. aastast on ERP fraktsioon Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel võitnud rohkem hääletusi kui ükski teine saadikurühm.

Arvuline tugevus on taganud ka selle, et ERP fraktsiooni liikmete käes on parlamendis hulgaliselt tähtsaid ametikohti. Parlamendi komisjonides on ERP fraktsiooni liikmetel parimad võimalused kindlustada endale õigus kujundada parlamendi seisukoht olulisimate seaduseelnõude kohta ja koostada muid tähtsamaid raporteid. ERP liikmeid määratakse olulistel teemadel raportööriks rohkem kui ühegi teise fraktsiooni liikmeid.  

Ida-Prantsusmaal Scy-Chazelle’is tehtud fotol on skulptuur, millel on kujutatud Euroopa Liidu rajajaid: (vasakult paremale) Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi ja Jean Monnet. Scy-Chazelle’i väikelinnas asub Robert Schumani kodumaja ning viimne puhkepaik.


ERP fraktsiooni saavutused 2009 – 2014

1. Stabiliseerisime euro, hoidsime ära euroala lagunemise ning lahendasime võlakriisi..
Euroopa Rahvapartei esindab vastustundlikku valitsemist. Me reformisime riikide majandust mõistiike ja karmide otsustega, et saavutada pikemas perspektiivis eelarvetasakaal järgmiste meetmetega:
 • eeskirjade kehtestamine riigilaenude võtmise ja riigivõla vähendamiseks;
 • riigieelarvete vähendamise kavade kontrollimine;
 • eeskirjade kehtestamine pankadele, et maandada riskid, säästa raskemateks aegadeks ja piirata pankurite    lisatasusid;
 • finantsturgude järelevalvestruktuuri loomine;
 • reitinguagentuuride õiguste määratlemine;
 • inimeste erasäästude ja hoiuste kaitsmine;
 • laenude tagamine kriisiolukorda sattunud riikidele.

2. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete asutamisele ja edule aitasime kaasa järgmiste meetmetega:-
 • rahaliste vahendite eraldamine ettevõtjatele äri alustamiseks vajalike laenude andmiseks;
 • arukate eeskirjade kehtestamine, et tagada arvete viivitamatu tasumine (30 päeva jooksul):
 • koormavate eeskirjade kärpimine (sh käibemaksu, kutsekvalifikatsiooni tunnustamise, jäätmete jatööõiguse valdkonnas);
 • inimeste, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine;
 • ekspordi hõlbustamine tollitariifide ja muude kaubandustõkete kaotamise abil;
 • energiahindade ja rändluskulude vähendamine;

3. Noorte tööhõivet edendasime järgmiste meetmetega
 • raha eraldamine noorte tööhõive parandamiseks (2 miljardit eurot);
 • rahaliste vahendite eraldamine kooliõpetajate ja kraadi omandanute abistamiseks, et aidata neil leida   nelja kuu jooksul töö, osaleda koolitusel, õppida välismaal või alustada praktikat;
 • ligi 50% võrra suuremad vahendid noorte üliõpilaste õpinguteks välismaal ja nende tööväljavaadete parandamiseks (Erasmus+);
 • lisavahendite, laenude ja riskikapitali kättesaadavaks tegemine 300 000 ettevõtja jaoks (programm COSME).

4. Kodanike tarbijaõigusi, tervisega seotud õigusi ja keskkonda kaitsesime järgmiste meetmetega:
 • müügil olevate toodete ohutuse tagamine ning ohtlike kaupade kiire kõrvaldamine turult (RAPEX);
 • nõue märkida toiduainetele koostisosad ja päritolu; 
 • veebiostude kindluse suurendamine, sh tühistamisvõimalused ja vaidluste lahendamine;
 • krediitkaardiandmeid ja paroole varastavate häkkerite karistamine; 
 • normide jõustamine, et õhk saaks puhtamaks, tervishoid oleks ohutu ja ülemaailmne kliima stabiilne.  

5. Suurema turvalisuse tagasime järgmiste meetmetega: 
 • raha eraldamine tugevamaks piirikontrolliks, et võidelda ebaseadusliku sisserände vastu (Frontex); 
 • varjupaigaküsimuste reguleerimine, et tagada tõhusam koostöö;  
 • välispoliitika tugevdamine uue diplomaatilise teenistuse loomise kaudu (Euroopa välisteenistus);
 • kodanike õiguste ja ohutuse tagamine reisimisel (auto, lennuki või rongiga). 


ERP fraktsiooni prioriteedid 2014–2019

1. Meie kava majanduse edendamiseks:

 • Selleks et konkureerida Hiina, India, Brasiilia ja Venemaaga, peab Euroo- pa majandus olema modernne, konkurentsivõimeline, innovaatiline ja oskusteavet loov.
 • Me usume, et Euroopa peab olema teadustöö ja innovatsiooni esirin- nas. Euroopa tööstus peab juhtima maailmas selliste vähese heitgaaside tehnoloogiate väljatöötamist ja kasu- tamist, mille abil tagada energiasõl- tumatus ja töökohtade loomine.
 • Me loome keskkonna, kus ettevõt- ted ja pereettevõtted saavad edeneda ja ettevõtlus on au sees. Me tagame parema üleeuroopalise halduse mak- sunduses, et vähendada kulusid ja bürokraatiat. 
 • Me usume, et ühtne turg – Euroopa piiriülese müügi ja ekspordi ruum – on parim vahend Euroopa kiirelt konkurentsivõimelisemaks muutmiseks. Me soovime kaotada kaubandustõkked nii ELis kui ka kogu maailmas, sest vabakaubandus ning meie kaupade ja teenuste pääs teistele turgudele stimuleerib kõikide Euroopa riikide majanduskasvu.
 • Meie sotsiaalse turumajanduse kava tagab ettevõtlusvabaduse, kuid hädaolukordadeks ka vajaliku turvavõrgu. Kõigil on võimalik edu saavutada ning need, kes komistavad, aidatakse jälle jalule.
2. Meie kava tööhõive edendamiseks:
 • Me investeerime kõrg- ja ettevõtlusharidusse, koolitusse, innovatsiooni ja teadustöösse (3% SKPst), et arendada tulevikus majanduskasvu tootvat tööstust.
 • Aitame ettevõtetele luua töökohti igas vanuses töötajatele, nii naistele kui ka meestele, ning toetame seda töövõimalusi suurendava hariduse, aga ka kogu tööea jooksul pakutavate elukestva õppe ja koolitusvõimalustega.
 • Me taastame ELis investeeringud, tõmmates ligi erainvestoreid ja -kapitali. Me eraldame teadus- ja arendustegevuse avaliku sektori vahendeid ning loome stiimulid avaliku- ja erasektori partnerluse loomiseks.
 • Me toetame ettevõtlikke inimesi, eriti naisi, kes soovivad luua oma ettevõtet.
 • Me paneme ülemaailmsel tasandil maksma oma majandushuvid, toetades rahvusvahelist kaubandust ja investeerimist välisturgudele, langemata seejuures protektsionismi või natsionalismi. Me muudame Euroopa ettevõtjasõbralikuks ja investoritele atraktiivseks.
 • Meie kava seoses pankade ja valitsemissektori võlaga:
 • Pangad peavad teenima rahvast ja majandust. Nende ülesanne on stimuleerida ettevõtlust ja majanduse arengut.
 • Me usume, et inimesed loovad heaolu, mitte võlgu. Meie inimesed on vastutustundlikud juhid, mitte vastutustundetud kulutajad. Me ei kuluta rohkem raha ja vahendeid, kui meil kasutada on. Tarbetute kulude ja kultuste kärpimisega vähendame me era- kui ka avaliku sektori võlga.
 • Me säästame inimesi riigi võlakohustustest ja pankade väljaostmisest. Me loome üleeuroopalise pangandusliidu, kus teostatakse pankade üle hoolikalt järelevalvet, kehtestatakse eeskirjad selle kohta, kui palju kapitali peaks pankades olema ning kuidas panku vajaduse korral päästa või likvideerida. Me hoolitseme selle eest, et inimeste säästud ja hoiused oleksid kaitstud.
 • Me tagame euro ja finantsturgude stabiilsuse.
3. Meie plaan väikeettevõtjate toetuseks:
 • Me usume, et mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse alustalaks – erasektori töökohtadest on nemad loonud kaks kolmandikku. Me aitame luua oma ettevõtte (3 päeva jooksul) ning vähendame käibemaksu, muude maksude ja tolliformaalsuste peale kuluvat aega.
 • Me arutame ettevõtjaid palkama uusi töötajaid, laienema ja eksportima, säilitama rahavooge, võtma pankadest – Euroopa Keskpangast ja Euroopa Investeerimispangast – ettevõtluse alustamise laenu ning tasuma arved viivitamatult.
 • Me viime lõpule ühtse turu väljakujundamise ning töötame välja digitaalse ühtse turu, et edendada kogu Euroopas samade eeskirjade järgi toimivat vaba veebikaubandust.
4. Meie kava turvalisema Euroopa jaoks maailmas:
 • Me usume, et rännet tuleb ohjata nii, et õiguspärased varjupaigataotlejad võetakse vastu ja ebaseaduslikud sisserändajad jäävad välja.
 • Me usume, et riikide jõupingutusi organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks ja korrumpeerunud poliitika lõpetamiseks tuleb koordineerida.
 • Me usume, et kõikidel on õigus ohutule toidule ning selle koostisaineid ja päritolu puudutavale usaldusväärsele teabele.
 • Hoolitseme selle eest, et kaitsta veebis inimeste õigust eraelu puutumatusele ja nende isikuandmeid.
 • Me usume, et kõikide inimõigusi tuleb austada, ning me edendame seda põhimõtet oma poliitikas nii Euroopa kui ka maailma tasandil.

ERP fraktsioon on keskendunud sotsiaalse turumajanduse edendamisele. Me soovime ühtse turu raames võimalusi ja heaolu loovat Euroopat, mille alustaladeks oleks hea majandusjuhtimine, konkurentsivõime, usaldusväärne finantskorraldus ja tarbijakaitse, solidaarsus ning majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamine. Me usume säästvasse arengusse ja tulevastele põlvkondadele piisavate ressursside tagamisse ning selle saavutamiseks tuleks muu hulgas ajakohastada liidu energiapoliitikat ja juhtida kliimamuutuste vastu võitlemise vallas tehtavaid ülemaailmseid jõupingutusi.

Välisasjad

Meie eesmärk on aidata edendada demokraatiast ja õigusriigi põhimõttest lähtuvat välistegevust, tugevdada poliitilisi suhteid kolmandate riikidega, tagada tulemuslik laienemisprotsess, soodustada aluspõhimõtete ja inimõiguste levikut, edendada vabakaubandust ning aidata kaasa vaesuse kaotamisele kogu maailmas.

Eelarve ja struktuuripoliitika

Me toetame piisavat liidupoolset rahastamist, mille puhul võetakse arvesse ka Euroopa sotsiaalmajanduslikke probleeme. Meie kohus on tagada, et maksumaksja raha kasutatakse säästva majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks, et seda kasutatakse hästi ning et välistatud oleks igasugune pettus ja korruptsioon. Toetame ELi lisandväärtust tootvate poliitikavaldkondade, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse, riikidevaheliste võrgustike, regionaalpoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika pidevat arengut solidaarsuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtete alusel.

Justiits- ja siseasjad 

ERP fraktsioon on pühendunud sellise ELi loomisele, mille kodanikud saaksid kasutada oma vaba liikumise põhiõigust ning kus austatakse täielikult õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi. Me pooldame ühtset andmekaitseraamistikku, mille puhul austatakse intellektuaalomandi õigusi, eraelu ja soolist võrdõiguslikkust. Me töötame selle nimel, et luua ühine Euroopa immigratsiooni- ja varjupaigapoliitika.

Naabruspoliitika

ERP fraktsioon on alati olnud üks laienemis- ja naabruspoliitika individuaalse lähenemisviisi suurimaid eestvõitlejaid, käsitades neid valdkondi demokraatia, poliitilise dialoogi ja majanduskoostöö vahendina ning võimalusena tugevdada suhteid ELi ning selle ida- ja lõunanaabrite vahel.

Allikas: www.eppgroup.eu


Eestist valitud saadikute aktiivsus Euroopa Parlamendis 2009-2014: 

Saadik
Koostatud raportid

 Koostatud arvamused

Raportid, millele on esitatud muudatus-ettepanekud

Parlamen-taarsed küsimused 

Esitatud kirjalikud deklaratsioonid

Allkirjastatud resolutsioonide ettepanekud 

Kõned täiskogu istungitel 


Tunne Kelam
IRL

1050181327300

Ivari Padar

SDE 

003140459

Vilja Savisaar-Toomast

RE 

2128800105
       Kristiina Ojuland
 
   
122532
2
289217

Siiri Oviir

KE 

0126204274

Indrek Tarand


11231223464